รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ / Manutsat Paritat : Journal of Humanities
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-2690 วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ / Manutsat Paritat : Journal of Humanities 15 13 15 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 15 + 13 = 28

Thai Journal Impact Factors = 0 / 28 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
8
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
4
1
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
วารสารศิลปศาสตร์ / Journal of Liberal Arts
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ / Liberal Arts Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
rEFLections
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1