รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-2682 วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand 28 22 25 0 3 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 3 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 25 + 22 = 47

Thai Journal Impact Factors = 4 / 47 = 0.085

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเทคนิคการแพทย์ ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 16 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเทคนิคการแพทย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
16
0
3
1
5
2
1
0
0
1
0
3
1
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
4
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0