รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Chiang Mai Journal of Science / Chiang Mai Journal of Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-2526 Chiang Mai Journal of Science / Chiang Mai Journal of Science 137 99 130 4 7 16

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 16 + 7 = 23

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 130 + 99 = 229

Thai Journal Impact Factors = 23 / 229 = 0.1

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงChiang Mai Journal of Science ทั้งหมด 18 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 83 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารChiang Mai Journal of Science ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
83
4
7
16
22
6
6
7
2
6
1
6
1
Chiang Mai Journal of Science
61
2
3
13
20
4
6
5
0
5
1
2
2
Songklanakarin Journal of Science and Technology
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
Suranaree Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
5
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
Agriculture and Natural Resources
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
7
The Natural History Bulletin of the Siam Society
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Bulletin of Health, Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
ScienceAsia
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Thailand Statistician
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
International Journal of Agricultural Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
16
Maejo International Journal of Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0