รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารภาษา / PASAA
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-2488 วารสารภาษา / PASAA 20 14 7 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 7 + 14 = 21

Thai Journal Impact Factors = 2 / 21 = 0.095

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารภาษา ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารภาษา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
9
0
0
2
3
1
0
0
1
0
0
2
1
rEFLections
5
0
0
1
3
1
0
0
0
0
0
0
2
Rangsit Journal of Educational Studies
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / Research journal of research and development institute Buriram Rajabhat university
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
วารสารภาษาปริทัศน์
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0