รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-2437 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal 56 60 59 1 16 24

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 24 + 16 = 40

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 59 + 60 = 119

Thai Journal Impact Factors = 40 / 119 = 0.336

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งหมด 49 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 127 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
127
1
16
24
16
9
11
16
20
5
0
9
1
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
68
0
11
21
12
9
2
7
4
1
0
1
2
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
3
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
3
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
4
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
5
Veridian E-Journal, Silpakorn University
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
6
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารรัชต์ภาคย์ / Rajapark Journal
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ / Silpakorn University Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
10
วารสารนักบริหาร / Executive Journal
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
12
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
15
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
16
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
18
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
19
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี / Journal of Kanchanaburi Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
21
Rangsit Journal of Arts and Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
22
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
24
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี / Dusit Thani College Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
26
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
27
RMUTT Global Business and Economics Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
28
วารสารธุรกิจปริทัศน์ / Business Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
30
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
31
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
34
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
35
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Sripatum Review of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
36
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
37
วารสารราชนครินทร์ / Journal of Rajanagarindra
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
38
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
39
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Education Studies
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
40
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
41
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
42
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
43
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
44
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
45
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
46
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
47
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
48
วารสารอักษรศาสตร์ / Journal of Letters
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
49
วารสารบรรณศาสตร์ มศว / Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0