รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-2364 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal 66 66 74 0 7 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 7 + 7 = 14

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 74 + 66 = 140

Thai Journal Impact Factors = 14 / 140 = 0.1

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์ มข. ทั้งหมด 30 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 43 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์ มข. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
43
0
7
7
6
8
2
2
1
3
2
5
1
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
9
0
2
1
2
2
0
1
0
0
1
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
3
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
5
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
7
The Natural History Bulletin of the Siam Society
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
Engineering Transactions
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / NU. International Journal of Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
สัตวแพทย์มหานครสาร / Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ / Rajamangala University of Technology Krungthiep Research Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
24
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
26
SNRU Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
29
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0