รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารบริหารธุรกิจ / Journal of Business Administration
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-233X วารสารบริหารธุรกิจ / Journal of Business Administration 16 16 20 2 2 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 11 + 2 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 20 + 16 = 36

Thai Journal Impact Factors = 13 / 36 = 0.361

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารบริหารธุรกิจ ทั้งหมด 46 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 95 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารบริหารธุรกิจ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
95
2
2
11
15
11
14
14
4
2
1
19
1
วารสารบริหารธุรกิจ / Journal of Business Administration
19
0
1
3
3
1
2
3
0
0
0
6
2
Veridian E-Journal, Silpakorn University
7
0
0
2
0
0
0
3
1
0
0
1
3
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / WMS Journal of Management
6
0
0
0
0
3
0
1
0
0
1
1
4
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
5
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
2
5
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / EAU Heritage Journal Social Science and Humanity
4
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
3
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
7
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
3
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
8
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร / MUT Journal of Business Administration
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
9
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
10
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ / Chulalongkorn Business Review
3
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
12
วารสารวิชาชีพบัญชี / Journal of Accounting Professions
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
13
Thammasat Review
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
15
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วารสารราชมงคลล้านนา / RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
18
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
20
ศรีวนาลัยวิจัย / Journal of Srivanalai Vijai
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
21
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
22
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ / Valaya Alongkorn Review
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
23
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Business Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม / The journal of social communication innovation
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of politics, administration and law
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
26
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารธุรกิจปริทัศน์ / Business Review
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
29
CATALYST
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
31
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
32
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
33
Journal of Global Business Review
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
34
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ / Business Administration and Economics Review
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
35
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
37
BU Academic Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
38
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ / Journal of Commerce-Burapha Review
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
39
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
41
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
42
วารสารจันทรเกษมสาร / Chandrakasem Rajabhat University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
43
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
44
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารวิทยาการจัดการ / Journal of Management Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
46
วารสารนักบริหาร / Executive Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0