รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-2208 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand 471 396 467 5 52 71

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 71 + 52 = 123

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 467 + 396 = 863

Thai Journal Impact Factors = 123 / 863 = 0.143

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งหมด 113 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 759 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
759
5
52
71
38
60
63
64
46
37
58
265
1
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
286
2
37
53
18
29
30
21
10
9
15
62
2
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
27
0
2
1
1
1
4
1
1
1
0
15
3
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
20
0
2
0
3
1
1
2
0
2
1
8
4
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
19
0
1
4
0
0
0
1
1
2
2
8
5
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
19
0
0
0
1
1
0
4
1
2
5
5
6
Siriraj Medical Journal
18
0
0
2
1
1
0
2
0
1
2
9
7
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
14
0
0
0
0
0
1
1
4
2
0
6
8
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
14
1
0
0
0
2
1
1
0
0
2
7
9
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
13
0
4
1
0
0
0
0
2
1
1
4
10
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
12
0
0
0
1
4
0
0
0
2
2
3
11
Asian Biomedicine
11
0
1
0
0
4
1
1
1
0
0
3
12
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
10
0
1
1
0
1
1
3
0
0
0
3
13
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITALS
9
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
14
Journal of Health Research
9
0
0
1
0
2
0
0
2
0
0
4
15
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
8
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
5
16
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
8
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
4
17
Journal of Associated Medical Sciences
7
0
0
0
0
0
2
1
0
1
0
3
18
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
19
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
7
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
4
20
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
7
0
0
0
0
1
2
2
0
0
0
2
21
The Bangkok Medical Journal
7
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
5
22
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
6
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
2
23
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
6
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
4
24
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
6
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
1
25
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
6
0
0
0
0
0
1
0
0
1
4
0
26
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
6
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
3
27
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
5
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
3
28
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
2
29
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
5
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
2
30
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
5
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
2
31
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
5
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
1
32
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
5
0
0
0
0
1
0
1
2
0
1
0
33
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
34
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
4
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
35
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
4
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
36
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
37
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
4
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
38
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
4
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
39
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
40
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
4
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
41
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
42
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
4
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
43
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
4
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
44
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
4
1
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
45
วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal of Medicine
4
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
1
46
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
47
วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย / The Thai Journal of Orthopaedic Surgry
3
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
48
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
49
วิสัญญีสาร / The Thai Journal of Anesthesiology
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
50
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
51
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
52
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
53
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
54
Walailak Journal of Science and Technology
3
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
55
ไทยไภษัชยนิพนธ์ / Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
56
EnvironmentAsia
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
57
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
58
Pharmaceutical Sciences Asia
3
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
59
Chiang Mai Journal of Science
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
60
วารสารกายภาพบำบัด / Thai Journal of Physical Therapy
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
61
พยาบาลสาร / Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
62
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
63
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Dental Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
64
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
65
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
66
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
67
Bulletin of Health, Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
68
Thai Journal of Gastroenterology
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
69
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
70
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
71
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
72
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ / Journal of Graduate Studies Review
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
73
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
74
Silpakorn University Science and Technology Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
75
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
76
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
77
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
78
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
79
Agriculture and Natural Resources
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
80
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
81
วารสารเภสัชวิทยา / Thai Journal of Pharmacology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
82
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
83
The Clinical Academia
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
85
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
86
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
87
วารสารโรคเอดส์ / Thai AIDS Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
88
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
89
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
90
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
91
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
92
วารสารสิ่งแวดล้อม / Environmental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
93
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
94
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
95
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
96
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / NU. International Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
97
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
98
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
99
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
100
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
101
วารสารวิจัยทางการศึกษา / Journal of Educational Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
102
สัตวแพทย์มหานครสาร / Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
103
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
104
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
105
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
106
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
107
SNRU Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
108
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
109
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
110
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
112
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
113
Eye South East Asia
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0