รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-2038 วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal 16 17 19 0 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 19 + 17 = 36

Thai Journal Impact Factors = 4 / 36 = 0.111

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารโรคมะเร็ง ทั้งหมด 16 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 21 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารโรคมะเร็ง ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
21
0
1
3
3
3
4
1
5
0
0
1
1
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
4
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
2
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
12
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
16
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0