รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-1724 วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal 49 49 42 0 4 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 4 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 42 + 49 = 91

Thai Journal Impact Factors = 6 / 91 = 0.066

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิศวสารลาดกระบัง ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 19 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิศวสารลาดกระบัง ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
19
0
4
2
3
2
2
1
2
0
0
3
1
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
7
0
4
0
1
0
1
0
1
0
0
0
2
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Engineering Journal of Siam University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม / Journal of Environmental Management
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0