รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-1678 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health 28 28 24 4 14 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 7 + 14 = 21

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 24 + 28 = 52

Thai Journal Impact Factors = 21 / 52 = 0.404

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งหมด 51 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 97 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
97
4
14
7
11
22
17
10
2
7
0
3
1
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
25
3
9
5
4
2
0
1
0
1
0
0
2
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
4
0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
3
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
4
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
4
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
3
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
5
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
3
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
6
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
3
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
8
Journal of Health Research
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
10
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
12
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
13
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
14
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
15
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
20
วารสารนักบริหาร / Executive Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
21
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
22
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
23
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
24
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
25
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
26
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
28
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช / Sukhothai Thamathirat Open University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
30
วารสารโรคเอดส์ / Thai AIDS Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
31
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
32
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
33
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
34
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
35
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
36
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
37
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
38
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
41
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
43
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
44
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / RMUTSV Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
46
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
47
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
48
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
50
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
51
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0