รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-1643 วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services 69 68 35 1 6 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 6 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 35 + 68 = 103

Thai Journal Impact Factors = 6 / 103 = 0.058

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารกรมการแพทย์ ทั้งหมด 16 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 22 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารกรมการแพทย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
22
1
6
0
2
1
1
0
1
1
0
9
1
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ / TLA Research Journal (Thai Library Association)
3
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
2
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
12
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal of Medicine
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0