รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
รัฐศาสตร์สาร / Journal of Political Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-135X รัฐศาสตร์สาร / Journal of Political Science 17 17 20 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 20 + 17 = 37

Thai Journal Impact Factors = 1 / 37 = 0.027

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงรัฐศาสตร์สาร ทั้งหมด 20 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 29 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารรัฐศาสตร์สาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
29
0
0
1
0
2
1
0
6
1
0
18
1
รัฐศาสตร์สาร / Journal of Political Science
5
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
2
2
รัฐสภาสาร
3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
3
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / Walailak Journal of Social Sciences
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Journal of Education Thaksin University
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
5
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ / Silpakorn University Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ / Walailak Abedo of Culture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of politics, administration and law
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา / Journal of East Asian and ASEAN Studies
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารสถาบันพระปกเกล้า / King Prajadhipoks Institute Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร / Journal of Graduate Volunteer Centre
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / CMU journal of law and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
16
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย / Built Environment Inquiry
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
18
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0