รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
รัฐสภาสาร / รัฐสภาสาร
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-0957 รัฐสภาสาร / รัฐสภาสาร 55 58 60 5 2 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 2 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 60 + 58 = 118

Thai Journal Impact Factors = 7 / 118 = 0.059

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงรัฐสภาสาร ทั้งหมด 15 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 25 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารรัฐสภาสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
25
5
2
5
5
1
0
0
2
0
0
5
1
รัฐสภาสาร
7
2
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
2
วารสารร่มพฤกษ์ / Romphruek Journal
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Ubon Ratchathani law journal
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารการบริหารปกครอง / Governance Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี / Journal of Kanchanaburi Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / UTCC Law Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร / Journal of Graduate Volunteer Centre
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
รัฏฐาภิรักษ์ / Ratthaphirak Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารกฎหมาย / Chulalongkorn Law Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0