รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสังคมศาสตร์ / Journal of Social Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-0590 วารสารสังคมศาสตร์ / Journal of Social Sciences 16 16 20 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 20 + 16 = 36

Thai Journal Impact Factors = 0 / 36 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสังคมศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
15
0
0
0
1
0
1
3
0
0
2
8
1
รัฐศาสตร์สาร / Journal of Political Science
4
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
2
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / National Defence Studies Institute Journal
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
3
วารสารสังคมศาสตร์ / Journal of Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารธรรมศาสตร์ / Thammasat University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารร่มพฤกษ์ / Romphruek Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารสถาบันพระปกเกล้า / King Prajadhipoks Institute Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / SSRU Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of politics, administration and law
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / Chandrakasem Rajabhat University Graduate School Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1