รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ดุลพาห / ดุลพาห
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-0558 ดุลพาห / ดุลพาห 29 34 30 0 1 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 6 + 1 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 30 + 34 = 64

Thai Journal Impact Factors = 7 / 64 = 0.109

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงดุลพาห ทั้งหมด 18 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 39 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารดุลพาห ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
39
0
1
6
2
1
4
2
0
2
0
21
1
ดุลพาห
7
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
5
2
วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ / Ramkhamhaeng law journal
6
0
0
0
2
1
2
0
0
0
0
1
3
รัฐสภาสาร
5
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
2
4
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
5
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / Huachiew Chalermprakiet law journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Law Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารกระบวนการยุติธรรม / Journal of Thai Justice System
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
8
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง / Journal of Mekong Societies
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of politics, administration and law
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / SSRU Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Ubon Ratchathani law journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
14
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารศิลปศาสตร์ / Journal of Liberal Arts
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17
บทบัณฑิตย์ / BOT BUNDIT
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิจัยสังคม / Journal of Social Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1