รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-0485 แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal 80 78 65 3 23 46

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 46 + 23 = 69

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 65 + 78 = 143

Thai Journal Impact Factors = 69 / 143 = 0.483

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงแก่นเกษตร ทั้งหมด 51 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 151 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารแก่นเกษตร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
151
3
23
46
22
23
13
3
3
2
5
8
1
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
29
0
8
10
4
2
1
1
1
1
1
0
2
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
10
0
0
5
3
1
1
0
0
0
0
0
3
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
9
1
1
5
1
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
9
2
1
1
0
2
0
1
0
0
0
2
5
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
8
0
1
1
3
1
2
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
8
0
0
1
1
1
0
1
0
1
3
0
7
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
7
0
3
1
0
0
3
0
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
6
0
1
2
2
0
0
0
0
0
0
1
9
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
4
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
3
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
3
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
13
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
14
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารหาดใหญ่วิชาการ / Hatyai Academic Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
17
วารสารการเกษตรราชภัฏ / Rajabhat Agriculture Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
18
สัตวแพทย์มหานครสาร / Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
19
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Veridian E-Journal, Silpakorn University
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
21
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
Applied Environmental Research
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
Journal of Fisheries and Environment
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
29
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
30
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
33
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี / Journal of Engineering, RMUTT
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
37
KMITL Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
38
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Silpakorn University Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
41
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
42
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / MBA-KKU Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
43
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
44
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม / Journal of Environmental Management
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
46
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
47
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
48
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
49
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
50
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
51
Agriculture and Natural Resources
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0