รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-0369 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal 21 27 24 1 0 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 6 + 0 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 24 + 27 = 51

Thai Journal Impact Factors = 6 / 51 = 0.118

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ทั้งหมด 45 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 106 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
106
1
0
6
7
18
9
19
11
5
13
16
1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
9
0
0
1
0
3
0
2
0
0
3
0
2
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
8
0
0
0
0
2
0
1
0
1
2
2
3
Thai Journal of Science and Technology
7
0
0
1
0
2
0
2
0
0
0
2
4
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
6
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
2
5
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
5
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
6
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
5
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
7
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
4
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
8
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
4
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
10
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
3
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
11
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
3
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
12
ScienceAsia
3
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
13
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
14
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
3
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
15
Agriculture and Natural Resources
3
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
16
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
17
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
18
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
19
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
20
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
21
Food and Applied Bioscience Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
22
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ / RMUTSB ACADEMIC JOURNAL
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
23
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
24
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
27
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
28
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
29
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี / Journal of Engineering, RMUTT
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
31
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Food Technology, Siam University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
32
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
33
วารสารการเกษตรราชภัฏ / Rajabhat Agriculture Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
35
International Journal of Agricultural Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
36
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
37
Maejo International Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
38
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
39
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
40
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
41
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
42
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
44
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
45
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0