รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0125-0078 วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing 0 34 35 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 35 + 34 = 69

Thai Journal Impact Factors = 0 / 69 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาล ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 18 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
18
0
0
0
1
4
2
0
1
0
6
4
1
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
2
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
3
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
4
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
6
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
12
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1