รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
0045-9917 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand 26 24 19 1 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 19 + 24 = 43

Thai Journal Impact Factors = 1 / 43 = 0.023

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 20 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
20
1
1
0
1
1
1
4
0
0
1
10
1
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
5
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
2
2
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
3
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
4
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Dental Journal
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
5
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University Dental Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0