รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
2408-0845 สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal 49 77 22 1 2 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 4 + 2 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 22 + 77 = 99

Thai Journal Impact Factors = 6 / 99 = 0.061

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2558
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
The Rest
All Journal
12
1
2
4
1
1
1
1
0
0
1
0
1
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
8
1
2
4
0
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ / Institute of Culture and Arts Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0