รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
1905-1387 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development 18 15 16 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 16 + 15 = 31

Thai Journal Impact Factors = 1 / 31 = 0.032

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ทั้งหมด 23 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 32 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2558
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
The Rest
All Journal
32
0
0
1
2
3
1
3
7
7
3
5
1
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
4
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
2
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
3
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
4
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
5
Journal of Health Research
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
6
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
7
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
13
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
18
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
19
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
20
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
21
วารสารหาดใหญ่วิชาการ / Hatyai Academic Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
23
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0