รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
1686-9443 วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal 39 32 34 0 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 34 + 32 = 66

Thai Journal Impact Factors = 4 / 66 = 0.061

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2558
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
The Rest
All Journal
8
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
0
1
วารสารสหศาสตร์ / Journal of Sahasat
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารร่มพฤกษ์ / Romphruek Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Journal of Political Science and Law Kalasin Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0