รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Environment and Natural Resources Journal / Environment and Natural Resources Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
1686-5456 Environment and Natural Resources Journal / Environment and Natural Resources Journal 13 17 15 0 4 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 3 + 4 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 15 + 17 = 32

Thai Journal Impact Factors = 7 / 32 = 0.219

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงEnvironment and Natural Resources Journal ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 14 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารEnvironment and Natural Resources Journal ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2558
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
The Rest
All Journal
14
0
4
3
1
1
0
1
2
2
0
0
1
Environment and Natural Resources Journal
8
0
2
3
1
1
0
1
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Applied Environmental Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0