รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Journal of Population and Social Studies / Journal of Population and Social Studies
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
0857-717X Journal of Population and Social Studies / Journal of Population and Social Studies 15 14 14 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 14 + 14 = 28

Thai Journal Impact Factors = 1 / 28 = 0.036

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงJournal of Population and Social Studies ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 7 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารJournal of Population and Social Studies ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2558
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
The Rest
All Journal
7
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
4
1
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
Journal of Population and Social Studies
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1