รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารภาษาและวัฒนธรรม / Journal of Language and Culture
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
0125-6424 วารสารภาษาและวัฒนธรรม / Journal of Language and Culture 10 11 12 0 0 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 3 + 0 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 12 + 11 = 23

Thai Journal Impact Factors = 3 / 23 = 0.13

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารภาษาและวัฒนธรรม ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 11 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารภาษาและวัฒนธรรม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2558
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
The Rest
All Journal
11
0
0
3
0
2
0
0
1
2
0
3
1
วารสารนักบริหาร / Executive Journal
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Graduate Study in Humanities and Social Sciences
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
3
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารปาริชาต
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
รมยสาร / Rommayasan
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
ดำรงวิชาการ / Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม / Journal of Religion and Culture
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0