รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
0125-5614 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal 32 37 21 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 21 + 37 = 58

Thai Journal Impact Factors = 1 / 58 = 0.017

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2558
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
The Rest
All Journal
9
0
0
1
0
2
1
0
0
0
1
4
1
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
4
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
2
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University Dental Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
3
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1