รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
0125-1678 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health 28 24 26 1 6 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 9 + 6 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 26 + 24 = 50

Thai Journal Impact Factors = 15 / 50 = 0.3

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งหมด 40 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 82 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2558
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
The Rest
All Journal
82
1
6
9
19
24
9
5
4
0
0
5
1
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
24
1
4
4
2
6
4
1
2
0
0
0
2
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
5
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
4
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
3
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
6
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
7
พยาบาลสาร / Nursing Journal
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
9
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
10
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
12
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
13
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
15
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม / Environmental Health Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย / Journal of Research Methodology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
21
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช / Sukhothai Thamathirat Open University Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
22
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
24
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
25
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
28
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
29
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
31
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
33
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
35
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / SSRU Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
37
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
40
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1