รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences / Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
0125-1570 Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences / Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 24 22 22 1 3 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 1 + 3 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 22 + 22 = 44

Thai Journal Impact Factors = 4 / 44 = 0.091

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงMahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารMahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2558
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
The Rest
All Journal
10
1
3
1
2
0
0
1
0
0
0
2
1
Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
6
1
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1