รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
0125-3611 รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal 44 35 35 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 35 + 35 = 70

Thai Journal Impact Factors = 0 / 70 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงรามาธิบดีเวชสาร ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 11 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารรามาธิบดีเวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
The Rest
All Journal
11
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
8
1
Asian Biomedicine
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1