รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
1906-201X วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies) 61 59 57 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 57 + 59 = 116

Thai Journal Impact Factors = 1 / 116 = 0.009

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 5 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
5
0
1
0
3
1
0
0
0
0
0
0
1
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
Kasetsart Journal (Natural Science)
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0