รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
1906-0025 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences 27 31 25 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 25 + 31 = 56

Thai Journal Impact Factors = 3 / 56 = 0.054

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการพยาบาลและสุขภาพ ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการพยาบาลและสุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
6
0
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
4
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0