รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety andHealth
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
1905-8160 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety andHealth 32 36 25 2 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 25 + 36 = 61

Thai Journal Impact Factors = 0 / 61 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 2 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี / Journal of Engineering, RMUTT
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0