รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Asian Biomedicine / Asian Biomedicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
1905-7415 Asian Biomedicine / Asian Biomedicine 131 96 69 16 14 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 10 + 14 = 24

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 69 + 96 = 165

Thai Journal Impact Factors = 24 / 165 = 0.145

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงAsian Biomedicine ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 55 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารAsian Biomedicine ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
55
16
14
10
15
0
0
0
0
0
0
0
1
Asian Biomedicine
47
16
8
9
14
0
0
0
0
0
0
0
2
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
4
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0