รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
International Journal of Renewable Energy / International Journal of Renewable Energy
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
1905-7172 International Journal of Renewable Energy / International Journal of Renewable Energy 12 12 7 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 7 + 12 = 19

Thai Journal Impact Factors = 0 / 19 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงInternational Journal of Renewable Energy ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารInternational Journal of Renewable Energy ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
3
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
1
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Journal
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
International Journal of Renewable Energy
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0