รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์ / Journal of Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
1905-3193 วารสารวิทยาศาสตร์ / Journal of Science 10 14 8 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 8 + 14 = 22

Thai Journal Impact Factors = 1 / 22 = 0.045

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์ ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 7 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
7
0
1
0
1
0
0
0
0
2
0
3
1
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
วารสารจันทรเกษมสาร / Chandrakasem Rajabhat University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0