รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
1905-1387 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development 22 27 50 0 2 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 3 + 2 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 50 + 27 = 77

Thai Journal Impact Factors = 5 / 77 = 0.065

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
9
0
2
3
2
0
2
0
0
0
0
0
1
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
3
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Asian Biomedicine
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0