รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
1686-9664 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University 51 50 43 2 5 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 5 + 5 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 43 + 50 = 93

Thai Journal Impact Factors = 10 / 93 = 0.108

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 17 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
17
2
5
5
3
2
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
7
1
3
2
0
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
4
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม / Journal of Environmental Management
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0