รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Journal of Agricultural Technology / Journal of Agricultural Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
1686-9141 Journal of Agricultural Technology / Journal of Agricultural Technology 76 37 0 1 5 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 9 + 5 = 14

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 0 + 37 = 37

Thai Journal Impact Factors = 14 / 37 = 0.378

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงJournal of Agricultural Technology ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 22 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารJournal of Agricultural Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
22
1
5
9
3
2
2
0
0
0
0
0
1
Journal of Agricultural Technology
20
0
5
8
3
2
2
0
0
0
0
0
2
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0