รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
1513-5217 วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses 40 32 14 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 14 + 32 = 46

Thai Journal Impact Factors = 1 / 46 = 0.022

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลทหารบก ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลทหารบก ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
6
0
0
1
2
1
1
1
0
0
0
0
1
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
2
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0