รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0875-6920 เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal 19 20 19 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 19 + 20 = 39

Thai Journal Impact Factors = 2 / 39 = 0.051

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเชียงใหม่ทันตแพทยสาร ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเชียงใหม่ทันตแพทยสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
4
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0