รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยทางการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0859-7685 วารสารวิจัยทางการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Research 0 24 25 0 7 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 9 + 7 = 16

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 25 + 24 = 49

Thai Journal Impact Factors = 16 / 49 = 0.327

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยทางการพยาบาล ทั้งหมด 22 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 59 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยทางการพยาบาล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
59
0
7
9
3
9
6
3
1
2
6
13
1
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
17
0
3
4
1
5
0
1
1
1
0
1
2
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
9
0
0
1
0
2
3
0
0
1
0
2
3
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
5
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
2
4
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
3
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
5
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
6
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
3
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
8
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
10
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
14
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วารสาร สออ. ประเทศไทย / ASAIHL-Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
18
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
19
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety andHealth
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
21
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0