รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0858-7418 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Journal 38 36 27 0 3 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 2 + 3 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 27 + 36 = 63

Thai Journal Impact Factors = 5 / 63 = 0.079

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
15
0
3
2
2
2
0
1
2
1
2
0
1
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Journal
4
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ / Journal of Metals, Materials and Minerals
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา / Journal of Sports Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0