รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย / Journal of Wildlife in Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0858-396X วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย / Journal of Wildlife in Thailand 7 6 11 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 11 + 6 = 17

Thai Journal Impact Factors = 3 / 17 = 0.176

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 5 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
5
0
1
2
1
0
0
0
1
0
0
0
1
Kasetsart Journal (Natural Science)
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย / Journal of Wildlife in Thailand
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
3
Tropical Natural History
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0