รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0858-2025 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine 39 36 37 3 0 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 3 + 0 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 37 + 36 = 73

Thai Journal Impact Factors = 3 / 73 = 0.041

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 26 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
26
3
0
3
3
0
0
1
1
0
0
15
1
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
15
1
0
2
0
0
0
0
1
0
0
11
2
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ / Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences
4
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
3
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
4
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1