รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการศึกษาพยาบาล / Journal of Nursing Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0858-0405 วารสารการศึกษาพยาบาล / Journal of Nursing Education 0 0 0 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 0 + 0 = 0

Thai Journal Impact Factors = 0 / 0 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการศึกษาพยาบาล ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 14 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการศึกษาพยาบาล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
14
0
0
0
2
0
2
0
3
5
1
1
1
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
6
0
0
0
1
0
2
0
1
2
0
0
2
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety andHealth
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0