รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0857-8052 รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal 31 31 28 1 4 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 3 + 4 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 28 + 31 = 59

Thai Journal Impact Factors = 7 / 59 = 0.119

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงรามาธิบดีพยาบาลสาร ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 38 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
38
1
4
3
2
3
0
5
0
2
2
16
1
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
13
1
2
1
0
1
0
1
0
1
2
4
2
พยาบาลสาร / Nursing Journal
4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
3
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
6
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
11
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0