รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา / Journal of Technical Education Development
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0857-5452 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา / Journal of Technical Education Development 38 29 28 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 28 + 29 = 57

Thai Journal Impact Factors = 1 / 57 = 0.018

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
3
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา / Journal of Technical Education Development
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1