รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
จักษุเวชสาร / The Thai Journal of Ophthalmology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0857-5118 จักษุเวชสาร / The Thai Journal of Ophthalmology 8 20 25 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 25 + 20 = 45

Thai Journal Impact Factors = 2 / 45 = 0.044

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงจักษุเวชสาร ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารจักษุเวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
8
0
1
1
0
0
0
2
0
1
1
2
1
วารสารจักษุธรรมศาสตร์ / Thammasat Thai Journal of Ophthalmology
5
0
1
1
0
0
0
2
0
1
0
0
2
จักษุเวชสาร / The Thai Journal of Ophthalmology
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2