รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Journal of Health Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0857-4421 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Journal of Health Research 32 53 40 1 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 40 + 53 = 93

Thai Journal Impact Factors = 4 / 93 = 0.043

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
15
1
1
3
0
6
1
0
0
1
0
2
1
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Journal of Health Research
3
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
3
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
3
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารเภสัชวิทยา / Thai Journal of Pharmacology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ / Journal of Metals, Materials and Minerals
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1